Меню
Вашата количка

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН "1ПИКСЕЛ.БГ”


Моля, прочетете внимателно Общите условия преди да потвърдите съгласието си! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ


уреждат взаимоотношенията между "1ПИКСЕЛ.БГ" ЕООД, наричано по-долу "1ПИКСЕЛ.БГ", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://onepixel.bg (наричани по-долу Потребители), от друга. "1ПИКСЕЛ.БГ" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205338171, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Огнево“ 4, имейл адрес: office@onepixel.bg, телефон: 0899 615 261


Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://onepixel.bg (наричани за краткост Услуги).


С визуализирането на https://onepixel.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.


Настоящият документ съдържа информация за дейността на "1ПИКСЕЛ.БГ" и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "1ПИКСЕЛ.БГ", като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и "1ПИКСЕЛ.БГ".


"1ПИКСЕЛ.БГ", в качеството си на изпълнител, не носи отговорност за съдържанието на файловете изпратени от клиента, в качеството си на възложител. С изпращане на изображенията, възложителят декларира, че има правото да използва снимките за производство на сувенири и не нарушава авторски права, като освобождава изпълнителя, от каквато и да е отговорност по установяване произхода и притежанието им, както и се съгласява снимките да бъдат използвани за разработка на мостри за сайта "1ПИКСЕЛ.БГ" и/или рекламни кампании извън него.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ:


Чл. 1 Услугите, предоставяни от "1ПИКСЕЛ.БГ" на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.


Чл. 2. "1ПИКСЕЛ.БГ" e електронен магазин, достъпен на сайта https://onepixel.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуализирани подаръци и доставка на предлаганите от https://onepixel.bg стоки и/или услуги.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ:


Чл. 3 (1) "1ПИКСЕЛ.БГ" идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://onepixel.bg и на IP адреса на Потребителя. (2) "1ПИКСЕЛ.БГ" има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация.


Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията.


Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от "1ПИКСЕЛ.БГ".


Чл. 4 (1) "1ПИКСЕЛ.БГ" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.


(2). При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, "1ПИКСЕЛ.БГ" обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.


(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за "1ПИКСЕЛ.БГ" възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.


Чл. 5 (1) "1ПИКСЕЛ.БГ" събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "1ПИКСЕЛ.БГ".


(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на "1ПИКСЕЛ.БГ", да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.


(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на "1ПИКСЕЛ.БГ", чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. "1ПИКСЕЛ.БГ" може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на "1ПИКСЕЛ.БГ" по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.


(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на "1ПИКСЕЛ.БГ" данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни "1ПИКСЕЛ.БГ" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.


ПОРЪЧКА


Чл. 7 (1) Потребителите използват уебсайта на "1ПИКСЕЛ.БГ", за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от "1ПИКСЕЛ.БГ" стоки и услуги в електронния магазин.


(2) Поръчките се извършват чрез имейл, система за размяна на електронни съобщения (чат платформа) или телефон, през сайта https://onepixel.bg


(3) За да направят заявка за поръчка, потребителите следва да посочат: -кой артикул са избрали - снимка на избрания дизайн -да прикачат снимки, текстове, лога и др. и да опишат идеята за визия - дават име и телефон за връзка - дават адрес за доставка с куриер


(4) След извършване на заявката Потербителите получават предложение за визия.


(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на изпращането по електронен път на визията за преглед подготвена от "1ПИКСЕЛ.БГ".


(6) "1ПИКСЕЛ.БГ" си запазва правото да откаже поръчката поради липса на поръчаната стока или друга причина по негова преценка.


Чл. 8 (1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.


(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е получена и предстои преглед и обработка.


(3) Времето за доставка не се включва във времето за изработка.


(4) Времето за изработка по време на празници, включително но не само Коледа, Св. Валентин и др. се удължава съобразно предвиденото в сайта на магазина.


ЦЕНИ


Чл. 9 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на "1ПИКСЕЛ.БГ" към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.


(2) Цените на продуктите включват ДДС.


(3) Цените на услугите, като са фиксирани, но може да претърпят промени, според индивидуалните желания на клиента и/или промяна на параметрите на артикула.


Чл. 10 "1ПИКСЕЛ.БГ" си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече постъпили и извършени поръчки.


Чл. 11 (1) "1ПИКСЕЛ.БГ" може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от "1ПИКСЕЛ.БГ". Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).


(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.


ПЛАЩАНЕ


Чл. 12 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта и само действително платената сума подлежи на възстановяване.


Чл. 13 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. Възможно е плащане само чрез наложен платеж (пощенски паричен превод), в брой при получаване на стоката в офис на куриера или на място.


(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера и комисионната за наложен платеж при получаването на стоката.


Чл. 14 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.


Чл. 15 "1ПИКСЕЛ.БГ" не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на "1ПИКСЕЛ.БГ".


ДОСТАВКА


Чл. 16 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://onepixel.bg.


(2) Преди изпращане на поръчаната стока, "1ПИКСЕЛ.БГ" има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката, но не поема ангажимент задължително да информира клиента, ако не са възникнали въпроси по заявката му.


(3) "1ПИКСЕЛ.БГ" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.


(4) "1ПИКСЕЛ.БГ" може да поиска предварително частично или пълно плащане на услуга или стока, преди финалната изработка и доставка.


(5) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, Потребителя получава разписка за пощенски паричен превод - ППП (касова бележка) и/или фактура за стойността на плащането. Предварителното плащане не променя уговорения срок за изработка и доставка на продукта или услугата, и ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.


Чл. 17 Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката.


Чл. 18 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.


(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, в присъствието на куриера, и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.


Чл. 19 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката; б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.


(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на "1ПИКСЕЛ.БГ" или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.


(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.


Чл. 20 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките. (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.


Чл. 21 "1ПИКСЕЛ.БГ" си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.


ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА


Чл. 22 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, освен в случайте, когато предмет на договора са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.


(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено "1ПИКСЕЛ.БГ" за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката и дата на доставката.


(3) "1ПИКСЕЛ.БГ" публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.


(4) За упражняване правото на отказ "1ПИКСЕЛ.БГ" предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез имейл стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи "1ПИКСЕЛ.БГ" незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му по електронен път, чрез имейл.


(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и/или, като ги предаде на "1ПИКСЕЛ.БГ" или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.


(6) "1ПИКСЕЛ.БГ" има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.


(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми "1ПИКСЕЛ.БГ" за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.


Чл. 23 "1ПИКСЕЛ.БГ" възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.


ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ


Чл. 24 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.


(2) Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.


(3) "1ПИКСЕЛ.БГ", не отговаря за лош печат на артикул, в резултат на некачествени снимки изпратени от Потребителя.


(4) "1ПИКСЕЛ.БГ", не отговаря за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички артикули се изработват или обработват ръчно.


(5) Услугите, като персонализиране на продукт, печат на продукт с персонализация, брандиране на продукт с лого, име, надпис, текст НЕ подлежат на рекламация, Потребителят поема изцяло и безапелационно щетите постъпили при евентуална повреда на продукта на клиента. Потребителят не може да предявява искане за възстановяване сума за повреденият продукт и са длъжни да заплатят цената на услугата към "1ПИКСЕЛ.БГ".


Чл. 25 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.


(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, "1ПИКСЕЛ.БГ" ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.


Чл. 26 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, сходна - съответстваща на договореното или за отбив от цената.


(2) Рекламацията се подава устно на посочения от "1ПИКСЕЛ.БГ" телефон, писмено чрез посочения имейл и/или форма за рекламация.


(3) При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.


(4) При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: 1. касова бележка и/или фактура; 2. снимков материал установяващ несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3 други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Чл. 27 (1) Рекламацията на потребителска стока, различна от продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани, може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност. (2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.


(3) Ако "1ПИКСЕЛ.БГ" е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.


(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.


Чл. 28 (1)При предявяване на рекламация "1ПИКСЕЛ.БГ" изпраща на Потребителя документ на посочения от него имейл, в който е посочена причина и/или форсмажорни обстоятелства довели до възникването на евентуални дефекти.


(2) Когато "1ПИКСЕЛ.БГ" удовлетвори рекламацията, издава копие от имейла с текущата кореспонденция между страните и предоставя екземпляр на траен носител на Потребителя, само при негово изрично искане.


Чл. 29 (1) "1ПИКСЕЛ.БГ" при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.


(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.


(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.


Чл. 30 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: -1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; -2. намаляване на цената.


(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 31 "1ПИКСЕЛ.БГ" има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 32 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на "1ПИКСЕЛ.БГ" (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "1ПИКСЕЛ.БГ" или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "1ПИКСЕЛ.БГ", и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.


(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "1ПИКСЕЛ.БГ", "1ПИКСЕЛ.БГ" има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "1ПИКСЕЛ.БГ".


ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 33 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на "1ПИКСЕЛ.БГ" или прекратяване поддържането на уебсайта му.


Чл. 34 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.


Чл. 35 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


"БИСКВИТКИ"


"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин. "1ПИКСЕЛ.БГ" използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт. Видове бисквитки: „Сесийни“ бисквитки (Session Cookies) Сесийните бисквитки се използват само в конкретната сесия и позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, за да може направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Действието на сесийните бисквитки приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Сесийните бисквитки помагат и за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската кошница и др. Постоянни (фиксирани) бисквитки (Persistent Cookies) Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките да се „помнят“, когато отново посетите сайта. Те могат да бъдат ръчно изтрити през настройките на браузъра Ви. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies) Този сайт използва Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc. Цялата тази информация използваме с цел статистически анализ и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук. Бисквитките и личните данни: За да могат да бъдат използвани бисквитките не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на Интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни биват криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях. Контрол над бисквитките: Вие може да контролирате и изтривате бисквитките през настройките на Вашия браузър. Могат да бъдат изтрити всички или част от бисквитките, както могат и да бъдат блокирани. Имайте предвид, че при блокирането на всички бисквитки има вероятност някои функции на сайта да не работят.


ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА


Чл. 36 Органите, регулиращи дейността на "1ПИКСЕЛ.БГ" са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати: За КЗП: - Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti - тел: 0700 111 22 - email: info@kzp.bg - адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6 За КЗЛД: - Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ - тел: 02/91-53-518 - email: kzld@cpdp.bg - адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


СПОРОВЕ


Чл. 37 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на www.ec.europa.eu - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА


Чл. 38 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 39 (1) "1ПИКСЕЛ.БГ" се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.


(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми "1ПИКСЕЛ.БГ" в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.


(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения


ПРИЛОЖИМО ПРАВО


Чл. 40 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


ФОРМУЛЯРИ: Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


 // не се прилага при рекламация на продукти с персонализация виж Чл. 24 т.5//


(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………


Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………


Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………


Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


Дата: ……………………………………………


 


Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация: // не се прилага при рекламация на продукти с персонализация виж Чл. 24 т.5// До ………………………………………………………………………………………………………………………………………


С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното Предмет на рекламацията: ……………………………………………………………………………………………………………………


Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………


Предпочитан начин на удовлетворение за стоки: 1. Възстановяване на платената сума 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното 3. Отбив от цената 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите (заградете желаната опция) Предпочитан начин на удовлетворение за услуги: 1. Извършване на услугата в съответствие с договора 2. Отбив от цената 3. Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция) Прилагам следните документи: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция) Размер на претендираната сума: ……………………………..


Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………


Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………


Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) Дата: ……………………………………………